فرم شکایات مردمینام شخص حقیقی/حقوقی
کد ملی
مدرک تحصیلی
شماره تماس

شرح شکایت
راهکار و یا پیشنهاد جهت بهبود و رفع شکایت مطرح شده
آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به طرح شکایت نموده اید ؟
کدام مرجع
نتیجه حاصل
مایل به پاسخگویی بصورت
ارسال مستندات
Contrast
Increase Font
Decrease Font